Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

ประชาสัมพันธ์ (กระดานข่าวพระมารดาฯ)

ขอเชิญพี่น้องถือปฏิบัติ

ร่วมใจการภาวนาอธิษฐาน เดินรูป 14 ภาค และร่วมมิสซา ณ ที่บ้าน เพื่อสุขอนามัย เพื่อป้องกันไวรัส อันสนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี และตามประกาศของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ

ตารางมิสซา

ลิงค์ทั่วไป

        

 

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295