Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น


วัตถุประสงค์  :

1. สอนคำสอนให้แก่นักเรียนคาทอลิกและผู้สนใจเรียนคำสอน

   ซึ่งไม่ได้เรียนคำสอนในระหว่างภาคเรียนปกติ

2. โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับคริสตชน

3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆและผู้มาเรียนคำสอน
   จากวัดต่างๆ

 

เอกสารที่ต้องใช้  :           สำเนาใบรับศีลล้างบาป  1  ฉบับ

 

หลักสูตร            :         

       ศีลศักดิ์สิทธิ์ + คำสอนของพระศาสนจักร

       พิธีกรรม + พระคัมภีร์+ประวัตินักบุญ + แม่พระ

       บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ + สันทนาการ + เกมส์

 

คุณสมบัติ :

ระดับชั้น

คุณสมบัติผู้เรียน

จุดประสงค์การเรียน

1. เด็กที่เตรียมจะ

    รับศีลมหาสนิท

จบชั้น ป. 3

- เพื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

2. เด็กที่เตรียมจะ

   รับศีลกำลัง

จบชั้น ป. 6

- เพื่อรับศีลกำลัง

3. เด็กที่เตรียมรื้อ

    ฟื้นศีลล้างบาป

จบชั้น ม. 3

- เพื่อรื้อฟื้นศีลล้างบาป

 

 

ระยะเวลา    :    ............................

เวลา            :    08:30 น.- 12:00 น. 

                        

สถานที่    :    วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

                    1 ม.5 ซ.นวมินทร์ 81 .นวมินทร์ บางกะปิ กทม

                      

 ( *** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***)


ลิงค์ทั่วไป

        

 

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295