Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

ระเบียบการแจ้งความประสงค์ ขอรับศีลล้างบาปฯ (สำหรับเด็ก)

ข้อปฏิบัติบางประการ :

1.  ทางวัดฯ จะโปรดศีลล้างบาปหลังมิสซา (สาย) รอบ 9.30 น. ในวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน

2.  กรุณมาขอแบบฟอร์มที่สำนักงานวัดและโปรดกรอกข้อความใบแจ้งความประสงค์ขอรับศีลล้างบาปฯ ให้ครบถ้วนเสร็จแล้วให้

    นำส่งพระสงฆ์ประจำวัดหรือที่ห้องสำนักงานวัด ก่อนวันล้างบาปหนึ่งอาทิตย์

3.  ให้พ่อ แม่ ของเด็กติดต่อกับพระสงฆ์ประจำวัด ก่อนวันล้างบาปฯ

4.  เด็กที่จะล้างบาปให้ใส่เสื้อผ้าสีขาว ส่วนเทียนไม่ต้องจัดมา (ทางวัดฯ จะจัดเตรียมไว้ให้)

5.  เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ (อย่างละ 1 ใบ) :

          -  สำเนาใบเกิด (สูติบัตร)

-  สำเนาหลักฐานการประกอบพิธีศีลสมรส

   ของบิดา-มารดา

          -  สำเนาหลักฐานการประกอบพิธีศีลสมรส

   ของพ่อ-แม่ทูนหัว

6.  ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

ลิงค์ทั่วไป

        

 

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295