Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

 

ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

วัน เดือน ปี เกิด

29 พฤศจิกายน 1986

วันเดือนปีบวช

20 สิงหาคม 2016

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

ที่อยู่

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
1 ม.5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทรศัพท์

0-2733-4053-4, 0-2375-8294-6

เบอร์โทรสาร

0-2733-4055, 0-2375-8295

 

คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

เกิด                วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
รับศีลล้างบาป    วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
เป็นสัตบุรุษ       วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล 
บิดา               เปโตร วิทย์รมย์ แก้วแหวน
มารดา             มารีอา อรวรรณ แก้วแหวน 
จำนวนพี่น้อง     1 คน เป็นบุตรคนที่ 1

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา         โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 
ระดับมัธยมศึกษา          โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
ระดับอุดมศึกษา            วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม


กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนาม         วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร            คุณพ่อเปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ
ชีวิตเณรเล็ก                 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
ชีวิตเณรกลาง               สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
ชีวิตเณรใหญ่                สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

การบวช
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 9 สิงหาคม 2014 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

- ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2016 ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 

30 เม.ย. 2016-ปัจจุบัน                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

คติพจน์ 

         "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

 

ลิงค์ทั่วไป

        

 

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295