Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

พินัยกรรมสุดท้ายที่พระเยซูทรงมอบให้...

          ในอาทิตย์นี้ พระเยซูเจ้าทรงเน้นเราเป็นพิเศษ เรื่องบัญญัติใหม่ บทบัญญัติแห่งความรัก และนี่คือคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้กับเราคริตชนโดยพระองค์ทรงเน้นพระวาจานี้ถึงสามครั้ง “ให้รักกันและกัน” ดังที่พระองค์ได้ทรงประทานแบบอย่างแก่เรา “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”

          พระเยซูเจ้าได้มอบบัญญัติใหม่แล้ว เป็นแบบอย่างก็ทำให้เห็นแล้ว...แต่ปัญหาคือ...เราจะนำมาใช้ในชีวิต ทำให้คนที่ถือตามบัญญัติแห่งความรัก กลับกลายเป็นบุคคลแห่งความรักตามแบบอย่างพระเยซูเจ้าอย่างไร

          ลองมาพิจารณาพระวาจาของพระเจ้าเพื่อจะได้นำไปประยุกต์กับชีวิตของเรา ในบทอ่านที่หนึ่ง นักบุญเปาโลปลุกเล้าคริสตชนให้เข้มแข็ง กล้าเผชิญความยากลำบาก
ด้วยการเยี่ยมเยียนบรรดาคริสตชน... ใช่วิธีง่ายๆ ในการทำตามพินัยกรรมสุดท้ายของพระเยซู ท่านก็จงรักกัน ด้วยการออกเยี่ยม เยี่ยมทางกาย วาจา ใจ และด้วยการแสดงความรัก ส่งเสริมแรงพลังให้กันและกัน เริ่มได้จากบ้านของเรา ที่ทำงานของเรา ทุกๆ ที่เราก็สามารถทำได้

          ในบทอ่านที่สองนักบุญยอห์นได้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งกลับกลายเป็นสิ่งใหม่ผ่านทางการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า หรือเข้าใจง่าย ผ่านทางอุปสรรคเป็นบันไดสู่ความรอด...ผ่านทางหนทางแห่งไม้กางเขน นำพาเราสู่แสงสว่าง ดังนั้นการที่จะมีความชื่นชมยินดีร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า จำเป็นจริงๆต้องผ่านทางหนทางไม้กางเขน กางเขนแห่งความรัก ด้วยการถือตามบทบัญญัติแห่งความรัก

          โอกาสเข้าสู่อาทิตย์ที่ห้านี้ เราจะมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างชัดเจน ก็ต่อเมื่อเราเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า เครื่องหมายนั้นก็คือ “ถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา"

คือท่านจงรักกันและกัน

ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295